Vastuullisen jätehuollon veturi -kunniamaininta Ekokympin Marjut Kinnuselle

25.11.2019

Suomen Kiertovoima ry (KIVO) on myöntänyt "Vastuullisen jätehuollon veturi" -kunniamaininnan Ekokympin asiakaspalvelupäällikkö Marjut Kinnuselle. Kunniamaininta myönnettiin viime viikolla Tampereella Kiertovoimapäivillä, joihin osallistui 250 kiertotalouden ammattilaista.

Perusteena kunniamaininnan myöntämiselle ovat seuraavat kriteerit:

- Henkilön työura jätelaitoksessa tai muuten läheisesti kuntien jätehuoltoon liittyen on jatkunut useita vuosia pitkäjänteisesti ja tuloksellisesti.
- Henkilö on työllään ja aloitteellisuudellaan merkittävästi edistänyt jätehuollon tavoitteiden toteuttamista ja luonut uutta jätehuollon kulttuuria.
- Henkilö on omalla työllään luonut kunnalliselle jätehuollolle myönteistä julkisuuskuvaa alueellisesti ja/tai valtakunnallisesti.
- Henkilö on omalla esimerkillään kannustanut muita alalla toimivia kehittämään jätehuoltoa.

Marjut Kinnunen on toiminut Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokympissä asiakaspalvelupäällikkönä vuodesta 2008 lähtien. Hän on sekä Ekokympin johtoryhmän jäsen että neuvonnan ja tiedotuksen tiimin jäsen. Työssään hän vastaa asiakaspalvelun henkilöstöstä ja rekisteriohjelmista sekä niiden kehittämisestä. Marjut on kaikessa toiminnassaan avoin, rehellinen ja tasapuolinen. Hän on tehnyt merkittävän työn Ekokympin toimintojen kehittäjänä, etenkin rekisteriohjelman käyttöönotossa. Sitkeys ohjelmistotoimittajaa kohtaan luomistaan vaatimuksista on johtanut siihen, että asiakashallinnassa, laskutuksessa ja viranomaistoiminnassa kuntayhtymällä on nyt tehokas työkalu käytössään. KIVO-yhteistyössä sekä jätelaitosten yhteisissä hankkeissa Marjut Kinnunen on ottanut kiitettävästi vastuuta. Hän on sekä tiedon hakemisessa ja jakamisessa sekä ongelmien ratkaisemisessa avoin ja aktiivinen. Etenkin viime aikoina hän on ollut aktiivisesti mukana jätelaitosten yhteisissä hankkeissa kuten Materiaalitorin testaajana ja jätelaitosten tietojärjestelmien kehittäjänä.

Suomen kiertovoima ry (KIVO)
Suomen Kiertovoima ry (KIVO) edustaa julkista jätehuoltoa ja kuntien 31 jätelaitosta. KIVO:n jäsenlaitokset toteuttavat 5,3 miljoonan asukkaan jätehuollon kustannustehokkaasti ja vastuullisesti yhteistyössä yksityisten yritysten ja tuottajayhteisöjen kanssa. KIVO edistää Suomen kiertotaloutta turvallisesti ja terveellisesti. KIVO ry:n hallitus myöntää "Vastuullisen jätehuollon veturi" kunniamaininnan vuosittain yhdelle jäsenlaitostensa työntekijälle tai toimihenkilölle.