Terveydenhuollon jätteet

Terveydenhuollon jätteitä syntyy sairaaloissa, terve­yskeskuksissa, lääkäriasemilla, hammashoitoloissa, tutkimuskeskuksissa, laboratorioissa, neuvoloissa, eläinlääkäreiden vastaanotoilla, karjataloudessa sekä jonkin verran myös kotitalouksien avotervey­denhuollossa. Valtaosa jätteistä on tavanomaista yhdyskuntajätet­tä, mutta lisäksi syntyy erityisjätettä sekä vaarallisia jätteitä. Osa näistä jätteistä muodostaa terveysris­kin, joten ne tulee lajitella, käsitellä, kuljettaa ja hävittää turvallisesti. 

Tässä ohjeessa kuvataan tyypillisiä terveydenhuol­lon alalla syntyviä jätteitä. Nämä jätteet on jaettu viiteen pääryhmään: terveydenhuollolle ominaiset jätteet, vaaralliset jätteet, yhdyskuntajätteet, sähkö- ja elektroniikkaromu ja muut jätteet.


Terveydenhuollolle ominaiset jätteet

Osa terveydenhuollolle ominaisista jätteistä ovat sellaisia, joita ei käytännössä synny muilla elämänaloilla. Nämä voidaan jakaa neljään ryhmään:

1. Tartuntavaaralliset jätteet
2. Tapaturmavaaralliset jätteet
3. Eettiset jätteet
4. Vaaralliset jätteet

1. Tartuntavaaralliset jätteet

Tartuntavaarallista jätettä on tartuntatautilain mu­kaan ainoastaan ruttoa, pernaruttoa, isorokkoa ja trooppisia hemorragisia kuumeita (Lassakuume, Ebolavirustauti, Marburgin tauti) sairastavien poti­laiden hoidossa syntynyt jäte. Edellä mainitut tau­dit edellyttävät ehdotonta eristystä. Mikäli esiintyy muita ehdotonta eristystä vaativia tauteja, niiden hoidossa syntynyt jäte käsitellään tartuntavaaralli­sena.

Pakkaaminen, merkintä, astiat

Tartuntavaarallinen jäte pakataan huonekohtaisesti riskijätelaatikkoon, jossa on sisällä keltainen jäte­pussi.

Keräys, varastointi, kuljetus

Tartuntavaarallinen jätepussi laitetaan eristyshuo­neen ulkopuolella olevaan puhtaaseen riskijätelaa­tikkoon ja viedään suoraan jätehuoneessa olevaan UN-tyyppihyväksyttyyn astiaan, kuten tynnyriin. Tynnyri merkitään: Kliininen jäte, määrittelemätön, ppkkvv, tunnistetiedot (osasto/yksikkö). Lisäksi tyn­nyriin laitetaan kansainvälinen tartuntavaaran mer­kintätarra VAK

Käsittely

Kuljetusyksikön toimesta tartuntavaarallista jätettä sisältävä tynnyri toimitetaan lukolliseen vaarallis­ten jätteiden konttiin, josta se toimitetaan edelleen vaarallisen jätteen käsittelyluvan omaavalle laitokselle.

Huomautuksia

Tartuntavaarallista eivät ole tartuntalain mukaan MRSA:n, tuberkuloosin, hepatiittien, HIV/AIDS:in, salmonellojen tms. hoi­dossa syntyneet jätteet.

2. Tapaturmavaaralliset jätteet

Tapaturmavaarallista jätettä ovat terävät ja särmäi­set jätteet, jotka voivat aiheuttaa pisto- tai viiltota­paturman.

Tapaturmavaarallista jätettä ovat esimerkiksi:

 • neulat ja veitsenterät

 • tyhjät ampullit ja ampulliviilat

 • letkujen terävät osat

 • näyte- ja koeputket

 • terävät lasit

Pakkaaminen, merkintä, astiat

Viiltävä ja pistävä jäte voi pakkauksen ja kuljetuksen yhteydessä aiheuttaa tapaturma- ja tartuntavaaran jätettä käsittelevälle henkilöstölle. Sen vuoksi viil­tävä ja pistävä jäte kerätään särmäisjäteastioihin, jotka täyttävät turvallisuusstandardin BS 7320 mu­kaiset ominaisuudet. Jätteet pakataan väljästi kor­keintaan astian merkkiin saakka.

Astiaan merkitään ppkkvv sekä tunnistetiedot (osasto/yksikkö). Särmäisjäteastiat merkitään kel­taisella erityisjätetarralla.

Keräys, varastointi, kuljetus

Särmäisjäteastiat kootaan yksikön jätehuoneeseen sille merkittyyn paikkaan. Jäte kuljetetaan vaarallis­ten aineiden kuljetussäädösten mukaisesti.    

Käsittely

Tapaturmavaarallinen jäte käsitellään vaarallisten jätteiden käsittelylaitoksella.    

Huomautuksia

Tapaturmavaarallista jätettä sisältäviä pakkauksia ei saa laittaa puristavaan jätesäiliöön.

3. Eettiset jätteet

Eettiset jätteet jaotellaan tunnistettavaan ja ei-tun­nistettavaan biologiseen jätteeseen, ja ne vaativat erityiskäsittelyn jätejakeiden pilaantumisvaaran ta­kia.

- Tunnistettava biologinen jäte

 • tunnistettavat ihmisistä peräisin olevat elimet

 • tunnistettavat ihmisistä peräisin olevat kudososat, kuten amputoidut raajat ja istukat

- Ei tunnistettava biologinen jäte

 • elinten osat ja kudoskappaleet

 • biologista ainesta sisältävä jäte, kuten veriputket, hyvin veriset tai muilla eritteillä kontaminoituneet märät kankaat ja sidetarpeet     

Pakkaaminen, merkintä, astiat

Biologinen jäte pakataan syntypisteessä tiiviiseen jätepussiin siten, ettei pakkaus vuoda. Jätepussi vie­dään välittömästi UN-tyyppihyväksyttyyn tynnyriin, joka suljetaan huolellisesti. Tynnyriin merkitään: biologinen jäte, ppkkvv ja jätteentuottajan yhteys­tiedot (osasto/yksikkö).

Keräys, varastointi, kuljetus

Jäte toimitetaan päivittäin jäähdytettyyn varas­toon. Kiinteistön ulkopuolella pakkaukset siirretään konttiin.

Käsittely

Biologinen jäte käsitellään vaarallisen jätteen käsit­telylaitoksessa.    

Huomautuksia

Biologista jätettä sisältäviä pakkauksia ei saa laittaa puristavaan jätesäiliöön. Helposti pilaantuva jäte on varastoitava ja tarvitta­essa kuljetettava jäähtyneenä.    

4. Vaaralliset jätteet

Vaaralliset jätteet ovat jätettä, jotka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voivat aiheuttaa erityis­tä vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Ominaisuu­det, joiden perusteella haitallisuus tai vaarallisuus määritellään, on lueteltu jäteasetuksen 179/2012 liitteessä 4. Jätteiden määrittelemisestä vaarallisek­si jätteeksi täsmentää ympäristöministeriön asetus 1129/2001. Terveydenhuollolle tyypillisiä vaarallisia jätteitä ovat lääkejäte sekä röntgen- ja radioaktiivi­set jätteet.     

4.1 Lääkejäte

Lääkejätettä ovat vanhentuneet tai muuten käyttö­kelvottomat sekä tarpeettomaksi jääneet lääkkeet. Lääkejäte jaotellaan vaarattomaan ja tavanomai­seen lääkejätteeseen.

Vaaraton lääkejäte: lääkeaineita sisältämättömät infuusionesteet, huuhteet, ravitsemusliuokset, dialyysinesteet, desinfektioaineet, inaktivoidut rokotejätteet     

Tavanomainen lääkejäte: vanhentuneet tai muuten käyttökelvottomat lääkkeet     

Pakkaaminen, merkintä, astiat

Mikäli osastoilla syntyy lää­keaineita sisältävää lääkeliuosjätettä, se kerätään pulloineen tyyppihyväksyttyyn muoviseen keräys­astiaan, kuten tynnyriin. Tynnyri merkitään tarralla: ”Lääkejäte, nestemäinen ja myrkyllinen, UN 1851”. Tavanomainen lääkejäte pakataan alkuperäispak­kauksiinsa tai esimerkiksi muovipussiin ja kootaan laatikkoon, joka sinetöidään. Vaarattoman nestemäisen lääkejätteen, johon ei ole lisätty lääkeaineita, saa kaataa pienissä erissä ja laimentaen viemäriin.   

Keräys, varastointi, kuljetus

Lääkejäte säilytetään lukitussa tilassa, kuten esimer­kiksi lääkehuoneessa, jonne ulkopuolisten pääsy on estetty.    

Käsittely

Lääkejätteet toimitetaan vaarallisten jätteiden kä­sittelylaitokselle.    

Huomautuksia

Tyhjät lääkepakkaukset ja –pullot eivät ole lääkejä­tettä, vaan ne lajitellaan muihin jätteisiin materiaa­lin mukaisesti. Jodia, bromia tai elohopeaa sisältävät jätteet kerä­tään omiin tyyppihyväksyttyihin astioihinsa, joihin merkitään esimerkiksi: ”lääkejäte, UN 1851, jodipi­toinen” sekä yksikön nimi ja keräyksen alkamispäi­vämäärä.    

4.2 Sytotoksinen lääkejäte

Sytotoksinen lääkejäte käsittää käyttämättömät so­lunsalpaaja- eli sytostaattilääke-erät ja hoitotarvik­keet, jotka ovat kontaminoituneet sytostaattilääk­keellä

Näitä ovat esimerkiksi:

 • käyttämättömät ja avatut sytostaattia sisältävät pussit, pullot, neulat ja ruiskut

 • kaikki suojaimet     

Pakkaaminen, merkintä, astiat

Sytotoksista lääkejätettä tulee käsitellä varovasti. Ihokosketuksen ehkäisemiseksi on käytettävä latek­si- tai nitriilisuojakäsineitä. Sytotoksinen lääkejäte pakataan osastoilla keltai­seen jätepussiin. Pussi suljetaan tiiviisti ja laitetaan jätehuoneessa olevaan UN-tyyppihyväksyttyyn as­tiaan, kuten tynnyriin. Tynnyri suljetaan huolellises­ti ja siihen merkitään ”Sytotoksinen lääkejäte, UN 1851”, keräyksen alkamispäivä ja yksikön nimi.    

Keräys, varastointi, kuljetus

Asianmukaisesti suljetut ja merkityt tynnyrit säily­tetään yksikön jätehuoneessa. Täyttyneet tynnyrit kuljetetaan välisäilytystä varten jäähdytettyyn va­rastoon tai nk. kylmäkonttiin.    

Käsittely

Sytotoksinen lääkejäte toimitetaan vaarallisten jät­teiden käsittelylaitokseen.

Huomautuksia

Jätteiden käsittelyssä on noudatettava erityistä va­rovaisuutta. Suojakäsineitä on käytettävä. Käytetyt suojakäsineet riisutaan heti jätteiden käsittelyn lo­puttua ja laitetaan riskijätelaatikkoon.

4.3 Radioaktiiviset jätteet

Säteilylain mukaan radioaktiivisella jätteellä tar­koitetaan radioaktiivisia aineita ja radioaktiivisten aineiden saastuttamia laitteita, tavaroita tai ainei­ta, joilla ei ole käyttöä ja jotka radioaktiivisuutensa vuoksi on hävitettävä oikein. Radioaktiivisia jätteitä syntyy hoito- ja tutkimustoi­minnassa käytöstä poistetuista säteilylähteistä sekä radioaktiivisilla aineilla kontaminoituneista labora­toriojätteistä, kuten esimerkiksi ruiskuista, neuloista ja ampulleista.    

Pakkaaminen, merkintä, astiat

Radioaktiivisten jätteiden pakkaamisessa ja hävi­tyksessä noudatetaan STUK:n ohjetta ST 6.2. Radio­aktiiviset jätteet ja päästöt (annettu 1.7.1999).  

Keräys, varastointi, kuljetus

Radioaktiiviset neulat ja ruiskut pakataan riskijäte­laatikkoon, jossa on säteilyvaaraa osoittava tarra. Radioaktiivisilla aineilla saastunut jäte pakataan syntypisteessä tiiviisiin jätepusseihin. Jätepussit lai­tetaan vanhenemaan säteilyvaaramerkillä merkit­tyyn lyijysuojattuun kaappiin.  Radioaktiivisilla aineilla kontaminoitunut kiinteä jäte vanhennetaan säteilysuojatussa varastossa.

Käsittely

Vanhennettu radioaktiivinen jäte käsitellään sen jäljellä olevien ominaisuuksien mukaan normaalin sekajätteen seassa. Säteilylähteistä peräisin oleva radioaktiivinen jäte voidaan toimittaa valmistajalle erikseen sovittaes­sa.    

4.4 Röntgentoiminnassa syntyvät jätteet

Röntgentoiminnassa syntyviä jätteitä ovat jätefilmit, kehiteliuokset ja kiinniteliuokset

Pakkaaminen, merkintä, astiat

Jätefilmit pakataan tietosuoja huomioon ottaen omiin jäteastioihinsa. Syntypaikoissa kehite- ja kiinniteliuokset kerätään omiin säiliöihinsä.   

Keräys, varastointi, kuljetus

Filmijäte varastoidaan osaston jätehuoneessa. Nes­tejätteet varastoidaan vaarallisten jätteiden varas­tossa.   

Käsittely

Kehite- ja kiinniteliuokset ja filmijäte toimitetaan vaarallisen jätteen käsittelyluvan omaavaan laitokseen. Edellä mainittujen terveydenhuollolle ominaisten vaarallisten jätteiden lisäksi terveydenhuollossa syntyy nk. yleisiä vaarallisia jätteitä, joita ovat esi­merkiksi erilaiset kemikaalit, akut ja paristot.    

4.5 Kemikaalijätteet

Kemikaalijätettä ovat esimerkiksi käytetyt liuotti­met, väriaineet, laboratorioreagenssit sekä puhdis­tus- ja desinfiointiaineet.

Pakkaaminen, merkintä, astiat

Laboratoriokemikaalit hävitetään alkuperäisessä kemikaalipullossa tai vastaavassa pakkauksessa. Erilaisia kemikaaleja ei saa sekoittaa keskenään. Jo­kaisen kemikaalijätteen käsittelyssä, pakkauksessa ja merkinnöissä on noudatettava käyttöturvalli­suustiedotteen ohjeita. Kemikaalijätepullot pakataan kemikaalilähetyspak­kauksiin. Yksi pakkaus saa sisältää vain yhden tyy­pin kemikaalia. Pakkauksessa on oltava selkeä mer­kintä sisällyksestä ja vaarallisuusluokkaa kuvaava tarra.    

Keräys, varastointi, kuljetus

Jätteet säilytetään tarkoitusta varten varatussa tilas­sa. Tilan välittömässä läheisyydessä tulee olla ensi­torjuntavälineitä mahdollisia onnettomuustilantei­ta varten. Kemikaalijätettä voi kuljettaa ainoastaan yritys, jolla on lupa vaarallisten jätteiden kuljettamiseen. Kulje­tusta varten on laadittava vaarallisen jätteen siirto­asiakirja, joka tulee säilyttää kolmen vuoden ajan.    

Käsittely

Kemikaalijätteet hävitetään vaarallisen jätteen kä­sittelylaitoksessa.

Huomautuksia

Vaarallisia jätteitä käsittelevillä laitoksilla on kul­jetussäädökset sekä astia- ja pakkausvaatimukset vaarallisille jätteille. Nämä tulee huomioida toimi­tettaessa jätteitä kyseisiin laitoksiin.   

4.6 Jäteöljyt ja öljyä sisältävä jäte

Jäteöljyjä ovat jäteöljyt moottoreista, koneista ja laitteista. Öljyä sisältäviä jätteitä ovat esimerkiksi öljynerotuskaivojen liete, öljynsuodattimet, öljyiset trasselit ja imeytysaineet.

Pakkaaminen, merkintä, astiat

Öljyjäte kerätään erilliseen astiaan, kuten esimerkik­si peltitynnyriin. Pakatessa tulee erilaiset öljyt pitää erillään ja estää öljyn ja veden sekoittuminen. Kiin­teät öljypitoiset jätteet pakataan muovisiin jätesäk­keihin, joihin merkitään selkeästi ”öljypitoinen jäte”.   

Keräys, varastointi, kuljetus

Öljyjäte toimitetaan palavien nesteiden varastoon.    

Käsittely

Öljyjäte hävitetään vaarallisen jätteen käsittelylai­toksessa.

4.7 Paristo- ja akkujäte

Paristot ovat erilaisissa laitteissa käytettäviä kerta­käyttöisiä virtalähteitä. Akut ovat erilaisissa laitteis­sa käytettäviä uudelleen ladattavia virtalähteitä. Suuret, koneissa ja laitteissa käytettävät lyijyakut on käsiteltävä erillään muusta paristojätteestä.    

Pakkaaminen, merkintä, astiat

Paristot ja akut, joissa on havaittavissa vuotoja, pa­kataan muovipusseihin. Akkujen ja paristojen pa­lauttamiseen liittyy vuotoriskejä. Vuotavista akuista ja paristoista saattaa joutua vaarallisia aineita iholle tai aineet voivat vahingoittaa kierrätyslaatikkoa. Oikosulusta aiheutuvan palonvaara ehkäistään teippaamalla litiumakkujen ja -paristojen navat pii­loon. Litiumakut ja -paristot tunnistetaan merkinnästä Li-alkuisesta merkinnästä. Vain sellaiset akut ja paristot palautetaan, joiden varaus on käytetty loppuun. Jos varausta on jäljellä, voi paristo joutua oikosulkuun ja lämmetä. Kaikki käytetyt paristot ja akut kerätään omiin eril­lisiin keräysastioihinsa, joihin merkitään ”Paristo- ja akkujäte”.    

Keräys, varastointi, kuljetus

Paristo- ja akkujäte säilytetään yksikön jätehuo­neessa.    

Käsittely

Kaikki käytetyt paristot ja akut toimitetaan vaaral­listen jätteiden käsittelylaitokselle.    

4.8 Elohopeajäte

Elohopeajätettä syntyy rikkoutuneista tai käytöstä poistetuista mittareista ja laitteista sekä hammas­huollon amalgaamipaikoista.     

Pakkaaminen, merkintä, astiat

Elohopea kerätään jäykällä paperiarkilla tai kerta­käyttöruiskulla tiiviiseen astiaan. Rikkoutuneiden mittareiden osat ja amalgaamijäte kerätään omiin astioihinsa. Pakkaukseen merkitään: osasto/yksikkö, päivämää­rä sekä teksti ”elohopeajäte”.

Keräys, varastointi, kuljetus

Elohopeajätettä ei saa varastoida työtiloissa. Täytty­neet jätepakkaukset kuljetetaan vaarallisten ainei­den kuljetuslainsäädännön määräysten mukaisesti pakattuina käsiteltäväksi.    

Käsittely

Elohopeajäte toimitetaan vaarallisten aineiden kä­sittelylaitokselle.    

Huomautuksia

Rikkoutuneista mittareista vapautuneeseen eloho­peaan ei saa koskea paljain käsin.

Yhdyskuntajäte

Yhdyskuntajätteellä tarkoitetaan asumisessa synty­vää ja siihen määränsä ja laatunsa puolesta verrat­tavaa muussa toiminnassa syntyvää jätettä.

1. Sekajäte energiaksi

Lajittelulla voidaan yhdyskuntajätteestä erotella erilaisia jätejakeita materiaali- tai energiahyöty­käyttöön. Lajittelussa on huomioitava käytettävissä olevat kierrätysjärjestelmät ja paikalliset jätehuolto­määräykset.

Sekajäte energiaksi tarkoitetaan eri toimintojen yhtey­dessä syntyvää tyypiltään tavanomaista yhdyskun­tajätettä. Sekajäte energiaksi ei sisällä vaarallista jätettä, biojä­tettä tai hyötyjätteitä.

Sekajäte energiaksi -jätettä ovat esimerkiksi

 • Vaipat

 • vaatejäte

 • PVC-muovit (lelut, konttorikalvot, muoviletkut)

 • tyhjät veripussit letkuineen

 • muoviputket ja -katetrit

 • infuusioletkut, osa infuusipusseista

 • muoviruiskut, infuusiopussit

 • tunnistamaton muovijäte

 • dialyysijäte erillispakattuna

 • dreenipullot ja kertakäyttöimupussit yms.

 • ei tyhjennettävät kertakäyttöimupussit

 • ei tartuntavaarallinen mikrobiologinen ja tartuntavaarallinen

 • jäte autoklavoinnin jälkeen

 • vinyylikäsineet

 • likainen paperi (paperinkeräykseen soveltumaton), pahvit

 • käsipyyhepaperi, pakkauspaperi, silputtu salainen paperi

 • styroxit, narut ja muovipussit, muoviastiat, puujäte

 • kertakäyttöiset leikkaustakit ja –liinat

Pakkaaminen, merkintä, astiat

Sekajätettä energiaksi kerätään huonekohtaisesti jätepusseihin, jotka suljetaan huolellisesti solmimalla.

Keräys, varastointi, kuljetus

Jätepussit kerätään jätehuoneeseen tai muuhun tätä varten järjestettyyn tilaan. Sekajätettä energiaksi kuljetetaan kiinteistöltä Majasaaren jätekeskukseen siirtokuormattavaksi.

Käsittely

Sekajätettä energiaksi toimitetaan energiahyötykäyttöön Riikinvoiman ekovoimalaitokseen. Jätevoimalassa poltetusta jätteestä saatavasta energiasta tuo­tetaan kaukolämpöä ja sähköä.

2. Biojäte

Biojätteeksi luetaan eloperäinen, kokonaisuudes­saan biologisesti hajoava jäte jota ovat esimerkiksi:

 • ruuantähteet

 • hedelmien ja vihannesten kuoret

 • kahvinporot, teepussit

 • talouspaperit

 • paperiset ruokaliinat ja käsipyyhepaperit

 • kukkamulta, kasvit

Pakkaaminen, merkintä, astiat

Biojätteestä valutetaan tai imeytetään pois neste. Pakkaa biojäte paperi-, sanomalehti- tai biohajoavaan pussiin ennen keräysastiaan laittamista. Rasvaa sisältäviä nesteitä ei saa valuttaa viemäriverkostoon ilman rasvanerotusta. Biojätteen keräyssäiliö on varustettu merkinnällä ”biojäte”.    

Keräys, varastointi, kuljetus

Erilliskerätty biojäte siirretään kiinteistön biojätteel­le tarkoitettuun keräyspisteeseen, joka sijaitsee jä­tehuoneessa. Biojäte kuljetetaan kiinteistöltä Majasaaren jätekeskukseen siirtokuormattavaksi.

Käsittely

Biojäte kuljetetaan Majasaaren jätekeskuksesta biokaasutuslaitokselle hyödynnettäväksi biokaasupolttoaineena. 

3. Tietosuojajäte

Potilastiedoin ja -tunnistein merkitty ja potilas- tai henkilötietoja sisältävä jäte on tietosuojajätettä.

Tietosuojajätettä ovat esimerkiksi:

 • paperit

 • magneettinauhat ja magneettinauhakasetit

 • CD-romit ja kovalevyt   

Pakkaaminen, merkintä, astiat

Tietosuojattava paperi kerätään lukolliseen astiaan, johon ei saa laittaa muuta tietosuojattavaa materi­aalia kuin paperia. Muu tietosuojattava jäte kerätään omaan keräysas­tiaansa. Laatikoiden täytyttyä ne suljetaan huolellisesti ja toimitetaan jätehuoneeseen tai muuhun tätä var­ten järjestettyyn tilaan.    

Keräys, varastointi, kuljetus

Tietosuojattava jäte on käsiteltävä, kerättävä ja va­rastoitava siten, että tietosuoja on riittävä. Tällöin kysymykseen tulee esimerkiksi lukittava jäteastia.

Käsittely

Tietosuojattava jäte hävitetään tietosuojajätteen käsittelyä harjoittavan yrityksen toimesta.

4. Paperi

Paperijätteeseen kuuluvat muut kuin tie­tosuojattavat paperijätteet. Tämänkaltaista jätettä ovat esimerkiksi:

 • sanoma- ja aikakauslehdet

 • mainokset

 • kirjekuoret

 • kopiopaperit

 • luettelot ja kirjat

Pakkaaminen, merkintä, astiat

Paperijäte kerätään huonekoh­taisesti samaan keräyslaatikkoon, jossa on merkin­tä: Keräyspaperi.    

Keräys, varastointi, kuljetus

Täyttyneet keräyslaatikot tyhjennetään jätehuo­neen paperijäteastiaan.   

Käsittely

Keräyspaperi hyödynnetään kuitumateriaalina kier­rätyspaperin valmistuksessa.    

5. Kartonki

Kartonkipakkausjätettä ovat esimerkiksi:

 • maito- ja mehutölkit, myös alumiinifoliolliset (irroita muoviset korkit ja laita ne muovipakkausten keräykseen)

 • keksipaketit, jauhopussit, pizzalaatikot

 • juomapakkausten kääreet

 • pahvilaatikot

 • munakennot

 Pakkaaminen, merkintä, astiat

Tarvittaessa kartonkipakkausjäte huuhdel­laan ja litistetään.    

Keräys, varastointi, kuljetus

Kartonkipakkausjäte kerätään keräysastioihin tai erillisiin rulla­koihin jätehuoltohuoneessa. Kuljetusyritys nou­taa jäteastiat.    

Käsittely

Kartonkipakkausjäte hyödynnetään uusien tuottei­den raaka-aineena.

6. Metalli

Metallijätettä ovat pienmetalli ja suurikokoinen metalliromu.

Metalliromua ovat esimerkiksi:

 • säilykepurkit ja pantittomat juomatölkit

 • alumiinivuoat ja foliot

 • kattilat, pannut ja teflonastiat

 • tyhjät maalipurkit ja aerosolipullot

 • metallikorkit ja tuubit (suljettuina)

 • käytöstä poistetut, vialliset metalliset tuolit ja kaapit

 • muut suurimmaksi osaksi metallia sisältävät tavarat

Pakkaaminen, merkintä, astiat

Pienmetallipakkaukset huuhdellaan ja mahdollisuuksien mukaan litistetään. Metallijäte kootaan yhteiseen lasi ja keramiikkajäteastiaan, jossa on merkintä ”metallijäte” ja ”lasijäte”. Keräysastiat tyhjennetään kiinteistön jätteiden kerä­yspisteeseen.

Keräys, varastointi, kuljetus

Jäteurakoitsijat tyhjentävät keräysastiat ja kuljettavat jätteen Majasaaren jätekeskukseen käsiteltäväksi.  

Käsittely

Majasaaressa lasi- ja metallijäte lajitellaan koneellisesti erilleen. Metalli jalostetaan metalliteollisuuden raaka-ai­neeksi ja siitä valmistetaan uusia metallituotteita.    

7. Lasijäte

Lasinkeräykseen sopii kirkas ja värillinen lasi. Lasijätettä ovat esimerkiksi

 • lasiastiat

 • posliini, keramiikka ja kristalli

 • ikkuna- ja peililasit

 • terveydenhuollon pakkauslasi

 • lasipurkit

 • pantittomat lasipullot

Pakkaaminen, merkintä, astiat

Pakkaukset huuhdellaan, metallikauluksia ei tarvit­se poistaa. Lasijäte kootaan yhteiseen astiaan metallijätteen kanssa. Astiassa on merkintä ”metallijäte” ja ”lasijäte”. Keräysastiat tyhjennetään kiinteistön jätteiden kerä­yspisteeseen.

Keräys, varastointi, kuljetus

Jäteurakoitsijat tyhjentävät keräysastiat ja kuljettavat jätteen Majasaaren jätekeskukseen käsiteltäväksi.  

Käsittely

Majasaaressa lasi- ja metallijäte lajitellaan koneellisesti erilleen. Lasijäte hyödynnetään maanrakennuskäy­tössä korvaamaan maa- ja kiviaineksia.

Huomautuksia

Lääkejätteiden lasipakkauksia ei saa laittaa tuottajayhteisön ylläpitämiin keräyspisteisiin

8. Sähkölaitteet

Kaikki sähköllä, akuilla tai paristoilla toimivat laitteet ovat sähkölaitejätettä.    

Sähkölaitejätettä ovat esimerkiksi:

 • kaikki verkkovirralla, akulla tai paristolla toimivat laitteet

 • jääkaapit, pakastimet

 • TV:t, radiot, tietokoneet

 • pölynimurit, kahvinkeittimet, puhelimet, radiot

 • loisteputket, energiansäästölamput, led-lamput

 • atk-laitteet

 • sähkötoimiset lääkintä- ja laboratoriolaitteet

 • sähkötoimiset valvonta- ja hallintalaitteet

 • suurikokoiset sairaalakojeet ja laitteet, kuten röntgen- ja magneettikuvauslaitteet

 • toimistolaitteet, taskulaskimet

 • puhelimet, sanelukoneet, matkapuhelimet, puhelinvastaajat

 • sähkötyökalut

 • kylmälaitteet, liedet, mikroaaltouunit, astian- ja pyykinpesukoneet

Pakkaaminen, merkintä, astiat

Laitteista on poistettava mahdolliset vaaralliset jätteet, kuten akut, kondensaattorit, elohopeakyt­kimet, paristot, öljyt tai muut komponentit jotka määritellään vaaralliseksi jätteeksi.

Keräys, varastointi, kuljetus

Sähkölaitejäte kerätään jätehuoneeseen tai muuhun tätä varten järjestettyyn tilaan, josta ne noudetaan.    

Käsittely

Kaikki sähköllä käyvät laitteet murskataan tai pure­taan ja niistä saatavat jakeet menevät joko materi­aalihyötykäyttöön tai energiahyötykäyttöön.

Huomautuksia

Vastaanotto Entringin kierrätyskeskuksessa tai kuntien lajitteluasemilla. Muiden kuin tavanomaisessa asumisessa rinnastettavassa käytössä olevien sähkölaitteiden vastaanotto on maksullista.

Muut jätteet

1. Kalusto

Tähän ryhmään voidaan sijoittaa muihin ryhmiin sopimattomat laitoskohtaiset erikoisjätteet sekä sa­tunnaiset, rakentamiseen, korjaukseen tai korvaa­viin investointeihin liittyvät jätteet.     

Kalustoa ovat esimerkiksi sängyt, pöydät ja tuolit.     

Käsittely

Ehjää, käytöstä poistettua kalustoa kierrätetään mahdollisuuksien mukaisesti. Vialliset ja korjauskel­vottomat kalusteet toimitetaan jätteidenkäsittely­alueelle.

2. Rakentamisen ja korjaamisen jätteet

Rakennusjätettä syntyy uudisrakentamisen, kun­nostustöiden ja remontoinnin yhteydessä. Rakennusjätettä ovat esi­merkiksi puretut betonirakenteet, eristeet, laudoi­tukset ja kipsilevyt.    

Pakkaaminen, merkintä, astiat

Rakennusjätteet pakataan syntypisteissä jätesäk­keihin tai siirtolavalle.    

Keräys, varastointi, kuljetus

Jätteet kerätään, varastoidaan ja kuljetaan käsitte­lyyn siirtolavoilla.    

Rakennusjäte lajitellaan siirtolavalle materiaalin pe­rusteella, esimerkiksi: metallijäte, sekajäte ja puujä­te.    

Käsittely

Rakennusjäte käsitellään materiaalin perusteella. Esimerkiksi metalli hyödynnetään uusien metalli­tuotteiden valmistuksessa ja puu hyödynnetään polttolaitoksissa polttoaineena.    

Huomautuksia

Vaaralliset jätteet tulee lajitella erikseen. Erotuskaivojen lietteellä tarkoitetaan hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivojen lietteitä.     

3. Erotuskaivojen lietteet

Keräys, varastointi, kuljetus

Erotuskaivot tyhjennetään säännöllisesti. Liete pumpataan kaivoista suoraan säiliöautoon ja kulje­tetaan sillä käsiteltäväksi.   

Käsittely

Erotuskaivojen lietteet toimitetaan lietteen laadus­ta riippuen jäteveden puhdista­molle tai jätteenkäsittelylaitokseen käsiteltäväksi.    

4. Puutarhajäte

Puutarhajätettä on puutarhatöissä syntyvä elope­räinen jäte, kuten puu- ja kasvi­jätteet.     

Käsittely

Puutarhajäte toimitetaan Kajaanissa Mattilan risualueelle tai Majasaaren jätekeskukseen. Muualla jäte toimitetaan maakunnassa kuntien lajitteluasemien yhteydessä oleville vastaanottoalueille.