Jätehuolto näyttää esimerkkiä ilmastonmuutoksen torjunnassa

18.12.2015

Jätelaitosyhdistyksen (JLY) tiedote 18.12.2015
Kuntien jätelaitokset kasvihuonekaasujen suurin vähentäjä


Jätehuollon kasvihuonekaasupäästöt ovat Tilastokeskuksen mukaan vähentyneet 53 prosenttia vuodesta 1990 vuoteen 2014. Muutos on saatu aikaan lisäämällä jätteiden kierrätystä ja energiana hyödyntämistä.

Tilastokeskuksen kasvihuonekaasutilaston mukaan jätehuolto oli kaikista sektoreista suurin päästöjensä vähentäjä. Jätehuollon osuus koko Suomen kasvihuonekaasupäästöistä oli vuonna 2014 enää 3,7 %. Jätehuollon kasvihuonekaasupäästöt ovat vuodesta 1990 lähtien vähentyneet nopeammassa tahdissa kuin koko Suomen päästöt.

Jätelaitosyhdistyksen kehityspäällikkö Timo Hämäläinen kertoo, että jätehuollon kasvihuonekaasupäästöt tulevat entisestään pienentymään. Hämäläinen arvioi, että yhdyskuntajätteiden hyödyntämisaste nousee tänä vuonna noin 90 prosenttiin. Vuonna 2014 hyödyntämisaste oli 83 %. Kierrätystä lisätään ja loputkin kierrätyskelvottomasta kotitalouksien sekajätteestä ohjataan jätevoimaloihin sähkön- ja kaukolämmöntuotantoon.

Jätehuollon päästöjen vähenemiseen on vaikuttanut eniten kuntien jätelaitosten järjestämä kierrätyskelvottoman sekajätteen hyödyntäminen energiantuotannossa. Sekajätteen hyödyntäminen jätevoimaloissa pienentää kasvihuonekaasupäästöjä sekä suoraan että välillisesti. Ennen jätevoimaloita sama jäte vietiin kaatopaikoille, jossa jäte aiheutti metaani- ja hiilidioksidipäästöjä. Jätehuollon päästövähennysten lisäksi kasvihuonekaasut vähenevät energiantuotannossa, koska jätevoimaloissa tuotetulla energialla korvataan fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Kaikkiaan jätevoimalat korvaavat vuodessa 4 700 GWh kaasulla, kivihiilellä, turpeella, öljyllä ja puulla tuotettua energiaa. Kuntien jätelaitokset ja näille palveluja sopimuksilla tuottavat yhtiöt ovat viime vuosien aikana investoineet jätehuoltoon yli miljardi euroa.

Toinen merkittävä tekijä päästövähennysten saavuttamisessa on kuntien jätelaitosten panostus biotalouteen. Kuntien jätelaitokset keräävät ja kierrättävät erilaisia biojätteitä nykyisin vuosittain 400 000 tonnia. Biojätteestä tuotetaan biokaasua energiantuotantoon ja liikennepolttoaineeksi sekä maanparannusaineita ja lannoitteita maatalouteen.

Emeritusprofessori Juha Kaila on todennut, että yhdyskuntajätehuolto on sektori, jossa on jo tehty ilmastomuutoksen torjumiseksi lähes kaikki mitä tehtävissä on. Jätelaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Markku Salo jatkaa, että kiertotalouden muut ilmastovaikutukset tulevat näkymään lähinnä teollisuudessa, jos tuotteista tehdään kestävämpiä ja kierrätysmateriaaleilla korvataan entistä enemmän neitseellisiä raaka-aineita.

Lisätietoa:
JLY - Jätelaitosyhdistys ry
Toimitusjohtaja Markku Salo
markku.salo@jly.fi 040 561 0560

Kehityspäällikkö Timo Hämäläinen
timo.hamalainen@jly.fi 050 442 2371