Mitä jätehuollon muutokset tarkoittavat? Ekokymppi täsmentää

15.03.2018

Ekokympin toimialueen jätehuoltomääräykset muuttuvat ensi kesänä. Muutoksista on meneillään olevan kuulemismenettelyn aikana uutisoitu paljon. Jonkin verran on esiintynyt myös epäselvyyttä siitä, mitä muutokset tarkoittavat ja mihin ne perustuvat. Ekokymppi haluaa näin ollen lyhyesti täsmentää millaisista asioista kiinteistön haltijan näkökulmasta katsottuna on kyse.

Kierrätystavoitteet velvoittavat
EU-direktiivit velvoittavat jäsenmaita saavuttamaan yhdyskuntajätteessä 55 %:n kierrätysasteen vuoteen 2023 mennessä. Tästä tavoitteesta ollaan vielä aika kaukana, joten jätehuollossa on tehtävä toimenpiteitä. Kansallisessa lainsäädännössä on tehty merkittäviä muutoksia mm. tämän vuoksi. Jätehuoltoviranomaiset työstävät omien alueidensa jätehuoltomääräyksiä vastaamaan näitä tavoitteita ja vaatimuksia. Näin tekee myös Ekokymppi, jonka jätehuoltomääräykset uusitaan tämän vuoden aikana. Tällä hetkellä ne ovat lausuntovaiheessa, joka päättyy 23.3.2018. Annetut lausunnot käsitellään Ekokympissä normaalien hallintokäytäntöjen mukaisesti. Jos aikatauluihin ei tule viivästyksiä, uudet jätehuoltomääräykset on suunniteltu astuvan voimaan 1.7.2018. Joidenkin asioiden osalta jätehuoltomääräyksissä on siirtymäaikaa vuoden loppuun saakka.

Energiajätteen keräys päättyy – muovinkeräys korvaa
Energiajätteelle ei ole enää kannattavaa jatkokäsittelyä eikä jätteenpoltto ole kierrätystä. Niinpä sen kerääminen päättyy siirtymäajan puitteissa. Suurin osa energiajätteestä on muovipakkauksia, joille ei Kainuussa ole kattavaa keräysverkostoa. Tällä hetkellä muovipakkauksien keräyspisteitä on vain neljä, ja nekin vain Kajaanissa. Jätehuoltomääräyksiin tulee velvoite kerätä muovipakkauksia yli kolmen huoneiston kiinteistöillä, jolloin keräys saadaan ulottumaan laajemmin koko Kainuuseen. Näin ollen energiajätteen päättyminen käytännössä korvataan muovipakkauksien keräyksellä. Muovipakkausjäte toimitetaan tuottajayhteisöjen terminaaliin Kajaaniin, josta se jatkaa matkaansa uusiomuovin raaka-aineeksi. Energiajäteastioiden muuttamisesta muovipakkauksille on sovittava oman jätehuoltourakoitsijan kanssa. Suurin osa heistä on ilmoittanut, että valmius muovipakkauksien keräämiselle on jo ennen siirtymäajan päättymistä, jopa jo heinäkuun alussa. Muovinkeräykseen voivat liittyä myös ne kiinteistöt, joilla ei ole keräysvelvoitetta, mikäli se sopii urakoitsijan reititykseen.

Lajittelu vaatii jokaiselle jätelajille oman jäteastian
Jätehuoltomääräyksissä annetaan velvollisuus järjestää yli kolmen huoneiston kiinteistöille seka-, bio- ja muovipakkausastioiden lisäksi lasi-, metalli- ja kartonkijäteastiat. Paperinkeräysastian vaatimus tulee suoraan jätelaista. Lasi- ja metallipakkauksia varten on Kainuussa erinomainen keräysverkosto, koska RINKI Oy ylläpitää pakkausjätteen keräystä varten ekopisteitä. Ekopisteelle toimitetaan siis ainoastaan pakkausjätettä. Kaikki lasi- ja metallijäte ei kuitenkaan ole pakkausjätettä. Lasijätettä ovat mm. ikkunat, peilit, lasiastiat, keramiikka. Metallia ovat taas esim. paistinpannut, kattilat, metalliesineet, työkalut. Näitä jätelajeja varten kiinteistölle on asetettu kiinteistökohtainen astiavelvoite, jotta jäte ei päädy sekajätteeseen. Tällä hetkellä sekajäte sisältää liikaa lajittelematonta jätettä. Lajittelututkimuksissa on havaittu, että vuosittain Kainuusta kuljetetaan ekovoimalaitokseen sekajätteen mukana 11 rekkakuormallista lasia, 10 rekkakuormallista metallia ja 66 rekkakuormallista biojätettä. Oikein lajiteltuna nämä jätemäärät voitaisiin hyödyntää paikallisesti, ja turhilta kuljetuksilta ja kustannuksilta vältyttäisiin. Lajittelu ei ole mahdollista, jos jokaista jätelajia varten ei ole omaa jäteastiaa.

Kiinteistön jäteastiat tarkasteluun
Kiinteistön jätemäärä ei lisäänny uusien jätehuoltomääräyksien myötä. Jätevirtoja on vain ohjattava eri tavalla. Lähes kaikissa Kainuun taloyhtiöissä on jo tällä hetkellä hyvät tilat useita jäteastioita varten. Mikäli jäteastioiden tyhjennysvälit ja astiakoot mitoitetaan oikein jätemäärään nähden, ja jäteastiat tyhjennetään vain täysinä eikä puoliksi täytettyinä, pitäisi jätemäärän mahtua samaan tilaan kuin ennenkin. Nykyisiä sekajäteastioita voi merkittävästi pienentää ja astiatilavuutta voi siten siirtää muiden lajiteltavien jätejakeiden käyttöön. Välttämättä mittavia muutoksia jätekatoksiin ei siten tarvita. Ekokymppi julkaisee kevään aikana nettisivuillaan mm. laskureita, joita voi käyttää apuna arvioitaessa riittävää jäteastiamäärää suhteutettuna talon asukasmäärään ja lajitteluvelvoitteisiin. Tietopankit ovat käytettävissä huhtikuun alusta alkaen, kun Ekokympin meneillään oleva nettisivujen kokonaisuudistus on valmis.

Jäteastiat on merkittävä oikein, jotta lajiteltu jäte päätyy oikeaan jäteastiaan. Ekokymppi toimittaa maksutta kaikille jätekeräyksien piirissä oleville kiinteistöille uudet jäteastiatarrat syksyyn mennessä.

Siirtymäaika antaa aikaa valmisteluihin
Jätehuoltomääräykset tulevat suunnitelmien mukaan voimaan heinäkuussa, mutta energiajätteen keräyksen, vaadittavien jäteastioiden ja niiden merkitsemisen osalta on siirtymäaikaa vuoden loppuun. Mitään kiirettä ei asioiden järjestelemiselle siten ole. Aluksi kannattaa aloittaa siitä, että kiinteistöillä vaihdetaan energiajäteastia muovipakkausjätteelle. Tämän jälkeen voi sitten tarkemmin miettiä mitä muita jäteastioita vielä tarvitaan ja millaiset ovat niille optimaaliset tyhjennysvälit ja astiakoot. Tyhjennyksiin liittyvissä asioissa kannattaa olla yhteydessä omaan jätehuoltourakoitsijaan. Ekokymppi lähettää asukkaille lajitteluohjeita kesän aikana ja muutoinkin aktiivisesti auttaa taloyhtiötä onnistumaan uusissa järjestelyissä mm. jäteneuvonnan keinoin.

Lajittelussa on parantamisen varaa
Muutokset vaativat sen, että kodeissa tapahtuvan lajittelun on tehostuttava. Sehän juuri on EU:n kierrätystavoitteiden, lainsäädännön ja uusien jätehuoltomääräyksien keskeinen tavoite. Se vaatii yhteistä ponnistusta asenteiden muuttumiseksi. Lajittelu ei onnistu, ellei sitä varten ole varattu jätelajikohtaisia jäteastioita asukkaiden käyttöön. Ekokymppi neuvoo aktiivisesti asukkaita lajittelun onnistumisessa ja muutoksiin valmistautumisessa.

Ekokymppi on kutsunut isännöitsijät 23.4.2018 järjestettävään tiedotustilaisuuteen. Kesän ja syksyn aikana tiedotustilaisuuksia järjestetään myös asukkaille.

 

Jukka Oikarinen
toimitusjohtaja
Ekokymppi