Jätteen siirtoasiakirja käyttöön 1.toukokuuta

27.04.2012

Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012 ja se tuo muutoksia mm. eräiden jätejakeiden vastaanottomenettelyyn. Uuden jätelain ja asetuksen mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja vaarallisesta jätteestä, sako- ja umpikaivolietteestä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, rakennus- ja purkujätteestä ja pilaantuneesta maa-aineksesta, joka siirretään ja luovutetaan 29 §:ssä tarkoitetulle vastaanottajalle (on lain mukaisin perustein oikeus ottaa vastaan jätettä). Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä,toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta. Valtioneuvoston asetuksella on annettu tarkempia säännöksiä siirtoasiakirjaan merkittävistä tiedoista.

Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että se annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle. Vastaanottajan on vahvistettava jätteen vastaanotto ja vastaanotetun jätteen määrä asiakirjaan tehdyllä allekirjoituksellaan. Siirtoasiakirja voi olla sähköisesti tallennettuna, jos se varustetaan sähköisin allekirjoituksin ja on luettavissa kuljetuksen aikana.  

Jos 1 monentissa tarkoitettu jäte noudetaan kotitalouksesta, jätteen kuljettajan on jätteen haltijan sijasta laadittava siirtoasiakirja sekä huolehdittava asiakirjojen antamisesta vastaanottajalle ja sen säilyttämisestä.

Siirtoasiakirja on toimitettava kuorman mukana 1.5.2012 alkaen kaikista Ekokympin vastaanottopisteisiin toimitetuista jäte-eristä tai kuormista joista se lain ja asetuksen mukaan vaaditaan. Siirtoasiakirja on täytettävä kuormakohtaisesti. Tuotaessa kuormia aiukioloajan ulkopuolella on siirtoasiakirja jätettävä postilaatikkoon. Ekokymppi toimittaa molempien osapuolten allekirjoittamat siirtoasiakirjat kuljetusyrittäjien sähköpostiin säännöllisin väliajoin. Mikäli kuljetusyritys haluaa siirtoasiakirjan mukaan kuorman tuonnin yhteydessä, on se toimitettava kahtena kappaleena Ekokympille. Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta. 

Siirtoasiakirja löytyy sähköisenä pdf-muodossa Ekokympin kotisivuilta (www.ekokymppi.fi) kohdasta lomakkeet, josta sen voi tallentaa täytettäväksi ja tulostettavaksi omalle työasemalle.

Lisätietoja Jukka Oikarinen, puh 044 710 0070