1.4 Jätehuollon viranomaistehtävät, valvonta ja käytännön toteuttaminen

Näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalueella jätelain 23 §:n mukaisena jätehuolto- viranomaisena toimii Ekokymppi, jolle jätelaissa kunnalle määrätyt viranomais- ja palvelutehtävät on siirretty toimialueen kuntien hyväksymällä perussopimuksella.

Kunnallisen jätehuollon tehtävät voidaan jakaa kolmeen osaan:

 • jätehuollon viranomaistehtäviin
 • jätehuollon palvelutehtäviin eli käytännön toteuttamiseen ja
 • jätehuollon valvontatehtäviin.

Jätehuoltoviranomaisen tehtäviin kuuluvat:

 • kunnallisista jätehuoltomääräyksistä päättäminen
 • jätehuoltomääräyksistä poikkeamisista päättäminen
 • jätetaksasta päättäminen
 • jätemaksujen maksuunpanopäätökset ja maksamattomien jätemaksujen perintä ja ulosottoon siirtäminen
 • jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset
 • jätteenkuljetuksen seuranta ja rekisterin ylläpito jätteen kuljetuksista ja biojätteen käsittelystä kiinteistöllä
 • yhdyskuntajätehuollosta poikkeamispäätökset

Jätehuoltomääräysten noudattamista valvovat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja alueen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset).

Valvontaviranomaisen tehtäviä ovat:

 • valvoa jätelain noudattamista
 • antaa tarvittaessa erityisiä valvontamääräyksiä laiminlyöntien ja rikkomusten oikaisemiseksi
 • liittää valvontamääräykseen tehoste kuten uhkasakko
 • tehdä päätökset valvonta-asioissa
 • käsitellä sille kuuluvat ilmoitus- ja lupa-asiat sekä valvoa päätösten noudattamista

Jätehuollon palvelutehtäviä ovat:

 • kierrätyskelpoisen jätteen ja sekalaisen yhdyskuntajätteen kiinteistöittäinen ja alueellinen keräys
 • jätteenkuljetusten kilpailuttaminen kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa
 • vaarallisten jätteiden vastaanotto
 • käsittelyn järjestäminen: käsittelypaikkojen rakentaminen ja ylläpito sekä käsittely- palveluiden hankkiminen
 • jäteneuvonta ja tiedotus
 • jätemaksujen laskutus