Kainuun jätehuollon kuntayhtymä

Jätehuollon järjestäminen

JÄTEHUOLTOON LIITTYMINEN

Kaikkien asuin- ja lomakiinteistöjen on liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään. Jos samalla kiinteistöllä on monta eri asuinrakennusta, kaikkien niiden on oltava jätehuollon piirissä. 

Liittymisvaihtoehdot:

  1. Kiinteistökohtainen jäteastia. Kiinteistö on tehnyt sopimuksen sekajäteastian tyhjennyksestä jätehuoltoyrityksen kanssa. Oma sekajäteastia tyhjennetään säännöllisesti sovitulla tyhjennysvälillä. Jätteen haltija/kiinteistö hankkii itse jäteastian ja huolehtii sen kunnossapidosta. Jätehuoltoyritys laskuttaa astiakohtaisen tyhjennysmaksun. Se koostuu Ekokympin käsittelymaksusta ja yrityksen kuljetusmaksusta.
     
  2. Usean lähikiinteistön yhteinen jäteastia eli kimppa. Kimppa-astiat ovat usean lähikiinteistön yhteisiä jäteastioita esim.naapurusten tai tiehoitokunnan järjestäminä. Kaikki kimpan osakkaat ovat sopimussuhteessa jätehuoltoyrityksen kanssa.
     
  3. Aluekeräyspiste. Aluekeräyspisteet ovat Ekokympin ylläpitämiä, sekajätteelle tarkoitettuja keräyspisteitä (jätehuoneita), jonne sekajätettä saavat viedä ainoastaan vuosimaksun maksaneet kiinteistöt. Pisteet soveltuvat taajaman ulkopuolella sijaitsevien vakituisten kiinteistöjen sekä erityisesti vapaa-ajan kiinteistöjen käyttöön. Kiinteistö, jolla ei ole sopimusta jätehuoltoyrityksen kanssa, kuuluu automaattisesti aluekeräykseen. 

LAJITTELUVELVOITTEET

Jätehuoltomääräysten (voimassa 30.6.2018 saakka) mukainen lajitteluvelvoite koskee asuin- ja lomakiinteistöjä seuraavasti:

1 - 3 huoneiston kiinteistöt
 
- sekajäte
- biojäte
4 tai useamman
huoneiston kiinteistöt

 
- sekajäte
- biojäte
- palava jäte (energiajäte)


Nykyisten jätehuoltomääräysten mukaan yli neljän huoneiston kiinteistöillä on lajiteltava sekajätteen lisäksi biojäte ja palava jäte. Jätelain mukainen paperinkeräysvelvoite koskee kaikkia taajamien rivi- ja kerrostaloja. Biojäte kompostoidaan itse tai liitytään erilliskeräykseen, jolloin jätehuoltoyrityksen kanssa tehdään sopimus eloperäisen jätteen poisviennistä. Molemmat on mahdollista järjestää kimpassa naapurin kanssa. Pakkausjätteet suositellaan toimitettavaksi Rinki-ekopisteille. Vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet on vietävä lajitteluasemille tai kierrätyskeskus Entrinkiin. Puutarhajätteet otetaan maksutta vastaan lajitteluasemilla ja Kajaanin Risu-Mattilassa. Vaalassa puutarhajätteen vastaanotto on kunnan jätevedenpuhdistamolla.

Lietekaivojen tyhjentämisestä asiakas tekee sopimuksen jätehuoltoyrityksen kanssa. Mikäli liete pystytään käsittelemään kiinteistöllä muulla hyväksytyllä tavalla kuten kalkkistabiloinnilla, voi lietejätteen toimittaa omatoimisesti muualle asianmukaiseen paikkaan. Lietejätteen tyhjennyksiä valvotaan kaikilta kiinteistöiltä, lukuun ottamatta niitä kiinteistöjä, joilla on kunnallinen jätevesiviemäri ja niiltä, joilla ei ole velvollisuutta jätevesiasetuksen mukaisesti tyhjennettäviin lietekaivoihin.

Tulostettavat esitteet (pdf-muodossa): Asuinkiinteistön jätehuolto ja maksut
Ekokympin jätehuoltomääräykset, voimassa 30.6.2018 saakka

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET UUDISTUVAT 1.7.2018

1.7.2018 voimaanastuvien jätehuoltomääräyksien mukaan hyötyjätteille tulee alla olevan taulukon mukaiset lajitteluvelvoitteet. Yli kolmen huoneiston kiinteistöillä on näin ollen lajiteltava sekajätteen lisäksi biojäte, muovi- ja kartonkipakkaukset, lasi, metalli ja paperi. 

Huoneistojen
lukumäärä
kiinteistöllä
Biojäte
1)
Muovi-
pakkaus
2)
Metalli
3)
Lasi ja
keramiikka
3 ja 4)
Kartonki-
pakkaus
Paperi

1 - 3

X
        Jätelain mukaan
kaikki rivi- ja
kerrostalot
oltava
keräyksen piirissä
(ei koske haja-
asutusalueita
eikä pientaloja)

4 tai enemmän

X

X

X

X

X
Muut kunnan
vastuulle kuuluvat
kiinteistöt

X

X

X

X

X

1) Kompostointi tai erilliskeräys.
2) Niillä alueilla, joilla ei ole järjestettyä kuljetusta, voi muovipakkaukset lajitella ja toimittaa Rinki-ekopisteeseen tai ekokympin lajitteluasemalle tai jätekeskukseen.
3) Metallipakkaukset ja lasipakkaukset suositellaan toimitettavaksi ensisijaisesti Rinki-ekopisteelle.
4) Jäteastiaan saa laittaa vain pientä keramiikkajätettä. Suuri keramiikkajäte (esim. WC-pöntöt) on toimitettava jätekeskukseen tai lajitteluasemalle.

Jäteastiat on tyhjennettävä vähintään seuraavasti

Jätelaji Pisin
tyhjennysväli
kesäaikana
(1.5. - 30.9.)
Pisin
tyhjennysväli
talviaikana
(1.10. - 30.4.)
Sekajäte energiaksi 8 viikkoa 8 viikkoa
Biojäte, 1 - 3 huoneistoa 2 viikkoa 4 viikkoa
Biojäte, 4 tai enemmän huoneistoja 1 viikko 4 viikkoa
Biojäte, joka kerätään maanalaiseen säiliöön tai koneellisella jäähdytyksellä varustettuun säiliöön 4 viikkoa 4 viikkoa
Muovipakkaukset 8 viikkoa 8 viikkoa
Lasi 8 viikkoa 8 viikkoa
Metalli 8 viikkoa 8 viikkoa
Kartonkipakkaukset 8 viikkoa 8 viikkoa
  tarvittaessa tarvittaessa


Jäteastian merkitseminen

Kiinteistön jäteastiat on merkittävä jätelajitarralla, jossa on myös tyhjennyksestä vastaavan tahon yhteystiedot. Ekokymppi postittaa automaattisesti elokuuhun mennessä uudet astiatarrat kaikille kiinteistöille, joilla on kuljetussopimus jätehuoltoyrityksen kanssa. Taloyhtiöiden tarratilaukset hoidetaan erillisillä tilauslomakkeilla, jotka jaetaan toukokuussa taloyhtiöiden yhteyshenkilöille.

Vinkit jäteastian tarroitukseen